DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W BARTOSZYCACH

Ogłasza nabór na stanowisko:
MAGAZYNIERA

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie świadczyła prace w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach – ul. Bohaterów Monte Cassino 4.

I Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe.
 5. Doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku.
 6. Umiejętność obsługi komputera.
 7. Znajomość zasad systemu HACCP.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku.
 9. Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie oraz kompletowanie zamówień na podstawie obowiązujących dowodów obrotu materiałowego oraz kontrolowanie cen zamawianych towarów.
 2. Przyjmowanie dostaw do magazynów uczestniczenie w odbiorze i sprawdzanie zgodności przyjętych towarów z otrzymanym dowodem dostawy; odbiór jakościowy i ilościowy.
 3. Planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia towarów
  w szczególności według grup, rodzajów i częstotliwości wydawania.
 4. Przygotowywanie oraz wydawanie towarów z magazynu na podstawie obowiązujących dowodów obrotu materiałowego.
 5. Sprawdzanie stanów magazynowych –zgłaszanie uszkodzonych produktów do dyrektora oraz ich usuwanie z magazynu; z uwzględnieniem asortymentu i terminów przechowywania towarów.
 6. Prowadzenie ewidencji materiałów będących na stanie magazynu oraz samokontroli zgodności stanu faktycznego z ewidencja magazynową, tj., regularną inwentaryzacją magazynów.
 7. Rejestrowanie przyjęć i wydań w programie komputerowym Arisco-Magazyn, magazynów: bhp, odzieżowego, żywnościowego, budowlanego i gospodarczego.
 8. Posługiwanie się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania, programem komputerowym Arisco-Magazyn.
 9. Przestrzeganie obowiązującej instrukcji magazynowej oraz zarządzenia dotyczącego ustalenia średnio-dziennej stawki wyżywieniowej Mieszkańców Domu.
 10. Przestrzeganie przepisów instrukcji GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) systemu HACCP w zakresie pracy magazynu żywnościowego.
 11. Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w magazynie.
 12. Przestrzeganie zasad higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zagadnień sanitarno-epidemiologicznych.

III Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 8. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych, zawartych w przedłożonej przeze mnie ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 9. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej:
  Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119, s. 1 RODO), oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018r. poz. 1000, ze zm.)
 10. Kwestionariusz osobowy zgodnie z załączonym wzorem.

IV Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 3. Praca od poniedziałku do piątku (godziny pracy 7.00-15.00)
 4. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku oraz w podpiwniczonych magazynach
 5. Siedziba Domu mieści się w budynku 3-kondygnacyjnym.
 6. Budynek jest wyposażony w windę i jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 7. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

V Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 4 lub wysłać pocztą na adres jednostki w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 14.00 (data wpływu nie może przekroczyć terminu składania dokumentów). Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko: MAGAZYNIERA w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 10:00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatu Bartoszyckiego w terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

Załączniki:
1. Oświadczenia
2. Kwestionariusz osobowy
3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy